Conditions

The documents necessary for the rental of a car in our rental service

We make effort to make easier the rental of a car to our clients, so the best way to do it is to you the booking system than to do it via phone.
According to the booking we will prepare a contract, so the handover will last just few minutes.

The documents necessary for the first rentalmof a car: 

Fyzická osoba:

 • ID card
 • driving licence
 • working confirmation or employment contract
 • the document confirming the adresse, bank statement, etc.
 • confirmation of studying or ISIC
 • a valid phone number
 • a deposit and rental for the duration of loan

Including the document it is necessary to pay the rental and a deposit during the takeover of the car.

Commercial and legal person:

 • the trade licence or statement from the trade register + certificate of VAT
 • ID card or authorization of the employee
 • driving licence of all drivers
 • a valid phone number
 • a deposit and rental for the duration of loan

The foreigners:

 • the passport
 • driving licence of all drivers
 • a deposit and rental for the duration of loan
 • the other documents according to agreement

The deposit is able to be paid in EUR, USD or GBP. We do not accept credit cards now.

Půjčovní řád

Tento půjčovní řád je nedílnou součástí vlastní smlouvy a nájemce svým podpisem smlouvy bere na vědomí jeho ustanovení.

I. Předmět půjčovní smlouvy

Předmět půjčovní smlouvy je pronájem automobilu na dobu specifikovanou v půjčovní smlouvě. V případě dlouhodobého pronájmu je tato smlouva vypověditelná s výpovědní lhůtou 1 měsíc – lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

II. Předání a převzetí automobilu

Nájemce přebírá od půjčovny automobil uvedený v půjčovní smlouvě, s jeho stavem, vybavením a způsobem užívání by v plném rozsahu seznámen. Nájemce přebírá auto ve stavu způsobilém k řádnému a obvyklému užívání a zavazuje se ho v tomto stavu vrátit na místě převzetí (pokud není dodatkem stanoveno jinak). Při prvním pronájmu nájemce provede pracovník půjčovny s nájemcem zkušební jízdu (cena 30,-Kč).

III. Nájemné a jeho placení

Výše nájemného za každých započatých 24hodin se skládá z paušální částky, v níž jsou započteny veškeré najeté km nebo snížené nájemné s platbou za každý ujetý kilometr. Za každý ujetý kilometr je stanovené nájemné dle druhu automobilu. V nájemném je zahrnuto pojištění zákonné odpovědnosti a havarijní pojištění se spoluúčastí nejméně však od 7000,-Kč do 20.000,-Kč obojí s platností na území ČR. V případě zaviněné havárie mimo území ČR je spoluúčast dle rozhodnutí příslušné pojišťovny.

V nájemném pro dlouhodobý pronájem je dále zahrnuta údržba prováděna půjčovnou (s výjimkou mytí) v rozsahu:

 • Kontrola seřízení a technická prohlídka auta po ujetí 5000 km
 • Výměna olejů a promazání po ujetí 15000 km u Škody Fabia, Octavia, Roomster, Superb

V nájemném není zahrnuta spotřeba pohonných hmot (hradí nájemce). Oleje a mazadla dodané nájemcem do automobilu během pronájmu hradí půjčovna v rozsahu odpovídajícím technickým parametrům automobilu na základě předložení dokladu o jejich zaplacením nájemcem.

Nájemné bude hrazeno:

V případě krátkodobého pronájmu v hotovosti zálohou placenou při podpisu smlouvy (při převzetí automobilu) nájemcem a doplatkem podle skutečné doby užívání a počtu kilometrů ujetých nad paušální limit při vrácení automobilu v půjčovně.
V případě dlouhodobého pronájmu zálohou placenou při podpisu smlouvy (při převzetí automobilu) nájemcem a pravidelnými měsíčními (čtvrtletními, půlročními, ročními) splátkami vždy do začátku nejbližšího zde stanoveného období. Nájemné se platí vždy předem. Slevy na delší pronájmy se poskytují pouze při podpisu smlouvy, kdy se sjedná konkrétní doba pronájmu.

V případě ukončení dlouhodobého pronájmu z důvodu nedodržení stanovených podmínek nájemcem či výpovědi ze strany nájemce se nájemci účtuje nájemné v sazbách platných pro krátkodobý pronájem. Slevy u dlouhodobých pronájmů platí pouze v případě úhrady nájemného ve stanovených termínech. Při překročení termínu splatnosti zálohy, zde stanovené splátky nebo nedoplatku, souhlasí nájemce s penalizací ve výši 1% z dlužné částky za každý den po zpoždění platby.

IV. Povinnosti nájemce a pronajímatele

Nájemce je povinen:

Užívat automobil řádně dle technických podmínek a v souladu s účelem ke kterému slouží, chránit ho před poškozením, ztrátou a zničením, kontrolovat jeho technický stav a teplotu chladící kapaliny, olejů a nahuštění pneumatik, při vícedenním pronájmu zajišťovat údržbu podle pokynů půjčovny. Po ujetí každých 5000 km nebo v případě potřeby i dříve přistavit automobil půjčovně k provedení technické kontroly a nutných servisních úkonů. Přistavění automobilu je nutno hlásit půjčovně nejméně 2 dny předem.

Nájemce není oprávněn:

Pronajmout automobil jiné fyzické či právnické osobě, předa řízení jiné osobě, zúčastňovat se s automobilem soutěží a závodů, přepravovat osoby a náklady třetí osobě za úplatu. Provádět jakékoliv zásahy do konstrukce automobilu (opravy, úpravy, výměny agregátů a dílů, manipulaci s plombami atd.). Tento zákaz se netýká oprava s cenou do 800,-Kč nutných k obnovení provozuschopnosti automobilu. Částku 800,-Kč však půjčovna uhradí pouze v případě, že zákazník o závadě a případné opravě informoval pronajímatele a předloží doklad o opravě.

Pokud nájemce bez předchozí domluvy s pronajímatelem přesto nechá vozidlo opravit, vystavuje se nebezpeční, že mu vynaložené náklady na opravu vozidla nebudou proplaceny. Pokud oprava vozidla přesáhne částku 800,- Kč nebo zákazník nemá možnost vozidlo někde opravit, půjčovna doveze na místo určení náhradní automobil nebo zajistí opravu vozidla přímo na místě. Náklady spojené s opravou vozidla na místě, případně s dovozem náhradního vozidla hradí půjčovna ovšem jen v případě, že se neprokáže vina nájemce.

Postup při vzniku škod na automobilu

Každé poškození, ztrátu nebo zničení automobilu, ke kterému došlo během trvání pronájmu je nájemce povinen nahlásit bez prodlení půjčovně a příslušnému orgánu policie. Likvidaci pojistné události provádí vždy autopůjčovna. V případě, že přesto zákazník nahlásí krádež vozu se vystavuje nebezpečí úhrady celého vozidla, dále úhrady celého zisku, popřípadě úhrady nájemného až do úhrady pojišťovnou. Nájemné se však vždy hradí až do uzavření případu policií. Na úhradě výše uvedeného budeme trvat bez ohledu na výsledek šetření policie.

Dále je v souvislosti s tímto nájemce povinen:

 • V případě střetu s jiným účastníkem silničního provozu nebo škůdcem zjistit jméno provozovatele a řidiče, jejich adresy a SPZ zúčastněných vozidel a vyplnit příslušný formulář (který je vždy k dispozici s ostatními dokumenty vozidla) a telefonicky informovat pronajímatele.
 • Při nepojízdnosti automobilu učinit všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku dalších škod, v případě potřeby ihned zavolat naši vlastní odtahovou službu, tel.: 602 790 440. Pronajímatel garantuje nižší ceny. Náklady spojené s odtahem poškozeného vozidla hradí nájemce, protože pojišťovna náklady nehradí. Pokud nájemce využije služeb jiné odtahové služby uhradí náklady spojené s odtahem ještě před předáním automobilu půjčovně. V případě, že se tak nestane, půjčovna nepřevezme závazky na sebe.
 • V případě havárie z cizí viny zákazník nehradí autopůjčovně žádné náklady spojené s havárií, mimo odtah našeho vozidla cizí odtahovou službou.
 • V případě zavinění havárie nájemcem, je nájemce povinen uhradit pronajímateli celou škodu na vozidle. Pronajímatel se zavazuje, že v okamžiku plnění pojišťovnou vrátí nájemci v plné výši částku za opravu havarovaného vozidla, ovšem bez spoluúčasti a bez nákladů spojených s odtahem poškozeného vozidla. Odpovědnost nájemce za škody, způsobené porušením jeho povinností, zaviněným jednáním či opomenutím a osobami, jimž nájemce umožnil přístup k dopravnímu prostředku se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.
 • e) Nákladům vzniklým z havárie z vlastní viny, lez předejít úhradou plného pojištění, které není zahrnuto v běžném nájemném. V případě úhrady připojištění hradí zákazník pouze odtahovou službu.

V. Další ujednání

 1. V případě havárie či poruchy automobilu mimo území ČR je nájemce povinen postupovat podle předpis platných v příslušné zemi, ihned informovat pronajímatele na tel.:607999977 který sám určí další postup zda vozidlo opravit na místě nebo zda přistavit náhradní automobil. Veškeré náklady s tímto spojené hradí autopůjčovna, ovšem jen v případě, že se neprokáže vina nájemce. V případě havárie či jiného poškození vozidla (vyžadující opravu mimo půjčovnu) k němuž došlo vinou nájemce se zavazuje zaplatit půjčovně za nejbližších 20 kalendářních dnů následujících po datu navrácení poškozeného vozidla půjčovně. Pokud škoda na vozidle přesáhne 30.000,-Kč zavazuje se nájemce uhradit nájemné za dalších 20 kalendářních dnů. Celkem tedy 40 kalendářních dnů.
 2. Stav PHM při vrácení automobilu nájemcem bude odpovídat stavu při jeho převzetí. V případě, že ve vozidle byla při převzetí plná nádrž a při vrácení nikoliv může pronajímatel naúčtovat mimo rozdílu pohonných hmot také 50,-Kč manipulační poplatek za dotankování.
 3. Nájemce vrací půjčovně automobil zpět ve stavu, v jakém ho převzal, a to i pokud jde o čistotu vnějšku i vnitřku automobilu. Případné nedostatky odstraní půjčovna na náklady nájemce. Za znečištění interiéru účtuje půjčovna 200,-Kč. Za znečištění od psí a jiné zvířecí srsti dalších 1.000,-Kč. V případě silného znečištění částka se účtuje dle sazeb speciální čistící firmy.
 4. Vrátí-li nájemce automobil před uplynutím smluvní doby, uhradí nájemce půjčovně penále ve výši 30% z výše částky půjčovného za dobu, o kterou byl automobil vrácen dříve.
 5. Vráti-li nájemce po uplynutí smluvní doby bez toho, že by došlo k prodloužení smlouvy, uhradí půjčovně kromě skutečného nájemného dle bodu III.ještě penále ve výši 50% z příslušného denního nájmu za každých započatých 24hodin zpoždění.
 6. Každé vozidlo je vybavené autorádiem s CD. V případě krádeže autorádia zákazník zaplatí 5.000,-Kč (netýká se pevně zabudovaného autorádia-ostatní autorádia mají snímatelný čelní panel) nebo nahradí stejný nebo podobný typ autorádia
 7. Vozidla jsou vybavena imobilizérem a alarmem, který je zabudován přímo ve vozidle. Pokud je vůz vybaven i zámkem řadící páky je nájemce povinen při opuštění vozidla tento zámek uzamknout.
 8. Přeprava zvířat a ptáků je povolena jen v předepsaných přepravkách nebo za použití dalších ochranných pomůcek. Pokud se jedná o zvířata a ptáky, kteří jsou registrováni v CITES je nájemce povinen při této přepravě mít veškeré tyto dokumenty sebou. V případě kontroly celní správou nebo policií, kdy dojde k zabavení přepravovaných zvířat i ptáků a případnému zabavení pronajatého automobilu je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškerou škodu, která tímto vznikne, to znamená i nájem po celou dobu než bude vozidlo vráceno zpět pronajímateli. V případě zabavení vozidla a jeho následné propadnutí ve prospěch příslušného státu je nájemce povinen uhradit pronajímateli cenu nového vozidla příslušného typu. Při porušení smluvních povinností v této smlouvě uvedených zaplatí nájemce pokutu ve výši 5.000,-Kč. Tím není nikterak dotčena povinnost nájemce uhradit plnou částku za pronájem podle této smlouvy ani právo půjčovny na náhradu ušlého zisku a náhradu škody. Nájemce je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit, i když k porušení jeho povinností z této smlouvy vyplývajících došlo bez jeho zavinění.

Free parking

We offer a free parking for our clients in a closed building for free.

We offer a free parking for our clients in a closed building for free.

Available 24 hours a day

Do you need to rent a car? Our rental company is always here for you.

Do you need to rent a car? Our rental company is always here for you.

Free navigation for our all cars

To pay for a navigation? In our rental company you get it for each car for free.

To pay for a navigation? In our rental company you get it for each car for free!

Park of cars
Price from
 433CZK
Price from
 566CZK
Škoda Octavia II
Price from
 666CZK
Price from
 299CZK
Price from
 399CZK